Wednesday, February 29, 2012

Who nibbled at my peanutbutter?

My mum got me this peanutbutter bird-feeder.
It has been hanging next to my livingroom window for weeks, and it remained untouched all this time.
I do see a lot of birds on / around my roofgarden, there are a lot of tomtits and great tits, there are sparrows, blackbirds, red robins, wrens, magpies and some jackdaws. Occasionally there are ringnecks, pigeons, seagulls and I have seen woodpeckers and jay birds as well!

Mams gaf mij dit pindakaas-vogelvoer huisje.
Het hangt al weken naast mijn woonkamerraam, en de pindakaas bleef al die tijd onaangeroerd.
Ik zie wel heel veel vogelsoorten op en rond mijn dakterras, er zijn veel pimpelmeesjes en koolmeesjes, er zijn mussen, merels, roodborstjes, winterkoninkjes,eksters en een paar kauwtjes. Soms zjin er halsbandparkieten, duiven, meeuwen. Ik heb zelfs spechten en vlaamse gaaien gezien!

I was really surprised to see something has finally been nibbling at the peanutbutter!
Now I am curious to find out who did it...

Ik was echt verbaasd dat iets eindelijk van de pindakaas gesnoept heeft!
Nu ben ik nieuwsgierig wie dat was...

Tuesday, February 28, 2012

Sowing

Gardening season started!!

This week started off well;

First of all, I cleaned the vegetable beds at my allotment.
Together with mum we raked in 'home-made' compost.

ZAAIEN

Het Tuinseizoen is van start gegaan!

Deze week is goed begonnen;

Eerst heb ik de moesbedden schoongemaakt.
Daarna, met hulp van mams, zelfgemaakte compost erin geharkt.


After that was done, I seeded some vegs which can handle an early start (peas, carrots)

Toen dat klaar was, heb ik wat groentes gezaaid die een vroege start aankunnen (capucijners, erwten, worteltjes)


At home, I spend the morning rolling 'paper pots'. 230 in total...

Thuis ben ik vanochtend bezig geweest met het rollen van 'paper pots'. 230 in totaal...I bought this wooden pot maker at a garden event last year. Making the paper pots is really easy, and.. free!
The paper dissolves once the seedlings are planted out in soil.

Ik heb deze houten potjes maker vorig jaar op een tuin evenement gekocht. Het maken van de papieren potjes is heel makkelijk, en... gratis!!!
Het papier lost op als ze zaailingen in de grond worden geplant.

You start off with cutting strips of newspaper. Then you roll one strip around the pot maker, at the bottom side you leave approximately 1,5 or 2 centimeters of paper sticking out.

Je begint met het knippen van strookjes kranten papier. Dan rol je een strookje om de potjes maker. Aan de bodem kant laat je ongeveer 1.5 tot 2 centimeter papier uitsteken.


Then you fold the botom side that is sticking out  in.

Daarna vouw je de bodem kant die uitsteekt naar binnen.


After that you push and wiggle the rolled paper on the bottom part of the pot maker.

Daarna duw en draai je het rolletje op het onderste gedeelte van de potjes maker.And there you have your little pot!

En klaar is het potje!The only downside of making paper pots is....

Het enige nadeel van het maken van de papieren potjes is...Well, the making of paper pots turned my diner table into a little paper pot factory.
And filling them up turned my kitchen into a little nursery:

Goed, het maken van de papieren potjes maakte van mijn keukentafel een kleine papieren potjes fabriek.
En het vullen van de potjes maakte van mijn keuken een kleine kwekerij:Filled with vegetable-, herb- and cottage flowers seeds!

Vol met groenten-, kruiden- en cottage bloemen zaadjes!!


Ofcourse I could not leave the seedtrays standing on my kitchen countertop, so I needed to find some space to place them...

Natuurlijk kan ik ze niet op het keuken werkblad laten staan, dus moest ik opzoek naar plaatsjes waar ze wel kunnen staan..


Two in the kitchen / Twee in de keuken


One in the living room / Een in de woonkamer


Two in de craftsroom / Twee in de hobbykamer... and one in de bedroom / ... en een in de slaapkamer

Well... all I can do is water them regularly and the rest is up to mother nature..

Nou.. alles dat ik nog kan doen is ze regelmatig water geven en de rest is voor moeder natuur...

Wednesday, February 22, 2012

Sakura
 

Soon the cherry trees (Prunus Serrulata) will start to blossom (Sakura) in Japan.
In Japan, traditionally, people will enjoy the "Hanami", which literally means 'blossom viewing'.
People will join in parks for picnics underneath the pink clouds of flowers.
Because the blossoming only lasts for only a week or two, and the trees start to blossom on different times spread over Japan, the japanese weather bureau issues forecast, or "Sakurazensen" to make sure nobody misses it.


Eerdaags beginnen de kersenbomen (Prunus Serrulata) te bloeien (Sakura) in Japan.
In Japan wordt dit traditioneel geviert met de "Hanami", wat letterlijk 'bloesems kijken' betekent. Mensen komen in de parken samen om te picknikken onder de wolken van roze bloesems.
Omdat de bloei maar een week of twee aanhoudt, en de bomen op verschillende tijdstippen verspreid over japan beginnen te bloeien, doet het Japanse meteorologische instituut voorspellingen, of "Sakurazensen", opdat niemand het mist.Here in Holland we also have cherry trees, however not in the big masses you can find them in in Japan and I have not seen any blossom here yet. Therefore,  I made this little (30cm) doll.
I was fortunate to visit Japan a couple of times in the past, as I used to work for a japanese company. During one of my travels I bought some japanese fabrics. All these years I had the fabric stashed away in a plastic box. When I started making dolls again, I came across these fabrics again, and immediately got the inspiration for this doll.

Hier in Nederland groeien ook kersenbomen, hoewel niet in de grote hoeveelheden als in Japan. Hier heb ik nog geen bloesems gezien. Daarom heb ik dit kleine (30cm) popje gemaakt.
Ik ben bevoorrecht geweest Japan een paar keer te kunnen bezoeken, omdat ik voorheen voor een japans bedrijf werkte. Tijdens een van mijn reizen heb ik wat japanse stofjes meegebracht. Al die jaren lagen de stofjes opgeborgen in een plastic krat. Toen ik weer begon met poppen maken, kwam ik deze stofjes weer tegen en direct werd ik geinspireerd voor het maken van dit popje.I made her a "Yukata", which is a informal Kimono, out of the japanese fabric, printed with.... Sakura! (cherry blossoms)
Did you know there are various types of Kimono? Each style, colour or pattern reflects age, formality, maritial status, or occassion.
Also, a kimono ususally is worn with the front left side over the right. A kimono worn the other way around, means that the person (male or female) is mourning.

Ik heb een "Yukata", een informele kimono, van de japanse stof, bedrukt met.... Sakura! (kersenbloesems) voor haar gemaakt.
Wist je dat er verschillende soorten kimono zijn? Elk model, kleur of patroon heeft een eigen betekenis, zoals leeftijd, burgelijke stand, formaliteit of gelegenheid.
Ook wordt een kimono normaal gesproken gedragen met de linker voorkant over de rechter. Als een kimono andersom gedragen wordt, betekent dat dat de persoon (man of vrouw) in rouw is.To complete her outfit I made her a simple  "Obi" (sash - waistband), which also come in dozens of different styles, with just as many ways to tie them.

Om haar outfit compleet te maken, heb ik er een simpele "Obi" (taille-band) bijgemaakt, die ook in heel veel soorten voorkomen, met net zo veel verschillende manieren om ze dicht te knopen.
In her hair she is wearing "Kanzashi" a traditional hair decoration, with dangling blossoms.

In haar haar draagt ze een "Kanzashi", een traditionele haar decoratie, met bungelende bloesempjes.
Underneath the yukata, she wears underwear with long pants and little crocheted shoes. Traditionally these should be wooden slippers, but that is a bit too difficult for me :-)

Onder de yukata draagt ze ondergoed met een lange broek en kleine gehaakte schoentjes. Traditioneel zou ze houten slippertjes moeten dragen, maar dat werd me een beetje te moeilijk :-)

Tuesday, February 21, 2012

Kitchen talk

I have had my eyes set on this kitchen cart for quite a while, but for some reason I constantly postponed actual purchase...

Ik had al een tijdje een oogje op deze roltafel voor de keuken, maar om de een of andere reden heb ik de aanschaf steeds vooruit geschoven...


IKEA Stenstorp

... a couple of days ago I found a second hand one on the internet, for almost half the original price!
We picked it up yesterday and here it is standing in my kitchen:

... een paar dagen geleden vond ik een tweedehands exemplaar op internet, voor bijna de helft van de originele prijs! We hebben de tafel gisteren opgehaald, en hier staat hij in mijn keuken:


I thouroughly cleaned it, the oak "butchers block" top was stained a bit, so I lightly sanded it with one of those metal scouring sponges and oiled it.

Ik heb hem grondig schoon gemaakt, in het eiken "slagers hakblok" blad zaten wat vlekken, dus heb ik het licht geschuurd met een stalen pannen sponsje en daarna in de olie gezet.


... all stains dissapeared!
... alle vlekken zijn verdwenen!

So, I spend the entire morning rearranging and cleaning cabinets and shelves of the rest of the kitchen...
but am so happy with the results!

Dus heb ik de hele ochtend besteed aan het opnieuw inrichten en schoon maken van de kastjes en planken in de rest van de keuken... maar ik ben erg blij met het reultaat!


It almost looks like those kitchens in magazines, or on the internet..
Yesterday evening I found some kitchen inspiration on Pinterest and some blogs;
Just daydreaming.... in case one day I win the lottery...
So below photo's are (unfortunately) not my kitchen!

Het ziet er bijna zo uit als die keukens in tijdschriften, of op het internet...
Gisteravond vond ik wat keuken inspiratie op Pinterest en in wat blogs;
Een beetje dagdromen, voor het geval ik op een dag de loterij win...
Dus de foto's hieronder zijn (helaas niet) van mijn keuken!

My favorite pale blue  /  Lichtblauw, mijn favoriet.

White, zinc and wood: simple!  / Wit, zink en hout: Simpel!

Baby blue Smeg... mmmm Well, at least I have the same sink!
Baby blauwe Smeg... mmmmm Ik heb alvast dezelfde gootsteen!

Another baby blue Smeg!
Nog een baby blauwe Smeg!

And another one, combined with Cornishware!!
En nog een, gecombineerd met Cornish aardewerk!!

More Cornishware (on whishlist)
Meer Cornish aardewerk (op verlanglijstje)


Sunday, February 12, 2012

Typical Dutch winter comfort food

A typical dutch winter dish: Hutspot (hotchpotch in english?)
Mashed winter-carrots, onions and potatoes with meatballs on the side and gravy... hmmmmm.

Typische Nederlandse winterkost, hutspot, gehakballen en een kuiltje met jus! hmmmmm.And for desert: Cooked pears.
Unfortunately not from pears from my own garden.. my 'Giesser Wildemann' pear tree skipped a year in fruiting..
So, slowely cooked pears with water, cinnamon and a good heap of sugar. My personal favorite is to add a splash of Port-wine.

En als toetje: Stoofpeertjes.
Helaas niet van peertjes uit eigen tuin, mijn 'Gieser Wildemann' peren boom heeft dit jaar een 'beurt'jaar gehad en heeft geen fruit gedragen...
Dus, langzaam gekookte peertjes met water, kaneel en flink wat suiker. Persoonlijk vind ik het lekker een scheut Port erbij te doen.

The palest blue


I found this little pot of dwarf Irisses at my local supermarket this week.
They opened up quite quickly and they turned out to be my favorite blue color, pale greyish, greenish blue.
I have never had Irisses in a pot, indoors, and instantly they have become my favorite flower! The really are only 10 cm in height, and according to the information I found on internet they are fully hardy, so when they fade away (which I hope will not happen too soon) I think I'll plant them in a pot for the roofgarden, hoping they will pop up next year!

Ik vond dit potje met dwerg irissen van de week bij de lokale supermarkt.
De bloemen gingen vrij snel open en bleken mijn favoriete kleur blauw,licht grijzig groenig blauw.
Ik heb nog nooit irissen op pot binnen gehad, maar ze zijn nu al mijn favoriete bloem! Ze zijn echt maar 10 cm hoog, en volgens informatie die ik op internet vond zijn ze winterhard, dus als ze uitgebloeid zijn (Ik hoop voorlopig nog lang niet) Ga ik ze denk ik in een pot op mijn dakterras zetten, hopend dat ze dan volgend jaar weer opkomen!


Like I said, I love pale blue, you can find it everywhere in my house:

Zoals ik al zei, is lichtblauw mijn favoriete kleur, je komt het overal in mijn huis tegen:


The bed actually has a nice story behind it... For a long time I had been wanting this white bed by IKEA. But, IKEA stopped manufacturing the white version years ago. There was a black version with copper coloured knobs that they carried a little bit longer, but it also is not available for years now.
I found a black bed the same size as my matrasses second hand for only EUR 50,00 a couple of years ago. My mom and dad picked it up for me (the drive a van) and my dad and I hung the parts at his attic. I've sanded all the parts, painted it with primer and then painted it it this matte off white colour. When I moved to my current home a little over a year ago, it got some bumps and scratches, so it has a real 'vintage' look now.
The large chest behind it, I also found second hand. It used to be dark brown... painted it white!

Achter het bed zit eigenlijk nog een leuk verhaal... Al heel lang wilde ik dit witte bed van IKEA, Maar IKEA maakte deze witte versie al jaren niet meer. Er was ook een zwarte versie, met koperkleurige knoppen, die hadden ze wat langer in het assortiment, maar is nu ook al jaren niet meer verkrijgbaar.
Ik vond een zwarte versie in dezelfde maat als mijn matrassen tweedehands voor maar EUR 50.00 een paar jaar geleden. Paps en mams haalden 'm op (zij hebben een busje) en mijn vader en ik hingen de onderdelen bij hem op zolder. Ik heb alles geschuurd en toen gelakt met metaal-grondverf en daarna met deze mat-gebroken witte kleur. Toen ik naar mijn huidige huis verhuisde, iets meer dan een jaar geleden, heeft het bed wat deukjes en krasjes opgelopen, nu heeft het echt een 'vintage' uitstraling!
De grote scheepskist erachter kocht ik ook tweedehands. Hij was toen donkerbruin... ook wit geverft!


My fist-ever hooky project, made about 3 years ago
Mijn allereerste haak projectje, ongeveer 3 jaar geleden gemaakt

My favorite coffee cup / Mijn favoriete koffie mok


Crocheted 'zpagetti' (jersey left overs from textile industry) poufs: fun to do!
Gehaakte 'zpagetti' (tricot restanten uit de textiel industrie) leuk om te doen!


The 'smoking chair'that I gave a beachy upholstery (matching my favorite 'Alfhild Fagel IKEA' pillow)
De rookstoel, die ik van een strandachtige bekleding heb voorzien,
passend bij mijn favoriete "Alfhild Fagel IKEA' kussen)
Saturday, February 11, 2012

Little 'Raspberry' Riding HoodThere still was wool left from knitting the little 'raspberry' vest, so I made her a little hood to go with it!

Er was nog wol over van het 'frambozen' vestje, dus heb ik er een bijpassende capuchon bij gemaakt!


Wednesday, February 8, 2012

It is not going to happen...

De elfsteden-tocht


Well, this evening a meeting with the heads of the comittee was announced...
All the dutch press gathered in Leeuwarden, Fryslan's headcity...
The exitement was as if it was the election of a new pope...
Holland was waiting for black or white smoke...
Supersticious theories about Ducks (if they not quack, the tour will go on), Moles (the more heaps they make in the land, the colder it gets) and the Full moon (with Full moon and with New Moon the weather is about to change) kept the spirit up...

Vanavond was de vergadering van de Rayonhoofden aangekondigd..
Heel de nederlandse pers had zich verzameld in Leeuwarden...
Met een spanning alsof er een nieuwe Paus gekozen zou worden, wacht nederland op witte of zwarte rook...
Bijgelovige theorieen over Eenden (als ze niet kwaken, zou de tocht doorgaan), Mollen (hoe meer hopen op het land, hoe kouder het wordt) en de Volle maan (bij Volle-en Nieuwe Maan slaat het weer om) Hield de gemoederen hoog...


A minute ago, the officials announced that it is NOT going to take place.
The quality of the ice over the entire 200km track is not good enough and / or not safe enough to have the race this weekend.
As from sunday they expect temperatures to rise above zero...

Een minuut geleden kondigden de officials aan dat het NIET doorgaat
De kwaliteit van het ijs over de hele route van 200km is niet goed genoeg en / of niet veilig genoeg om de race dit weekend door te laten gaan.
Vanaf zondag gaat het dooien..

little knittyYep... another 'Tataaaah' coming up....
I have knitted a little vest for THE doll
It's made of plant-dyed wool by 'pflanzenfaerberei Kroll' from Germany, which I purchased with Kamrin. The colour is called "Himbeer", german for raspberry...
It was my first attempt of knitting components and put them togheter; uptil now I only made socks, cowls and shawls in one piece (mostly in-the-round)

Ja hoor, er komt weer een 'Tataaaaaah' aan...
Ik heb een vestje gebreid voor DE pop.
Het is gemaakt van plantaardig geverfde wol van 'pflanzenfaerberei Kroll' uit Duitsland, die ik kocht bij  Kamrin. De kleur heet "Himbeer", duits voor framboos...
Het was voor mij voor het eerst dat ik losse delen breide en aan elkaar zette; tot nu toe had ik alleen sokken, collen en sjaals uit één stuk (meestal rond-gebreid).


The sleeves I did knit in-the-round, on my tiny sock needles.
The mouwen heb ik wel rond-rondgebreid, op mijn kleine sok naaldjes.


All pieces are assembled...

Alles zit aan elkaar...A little crochet trim and a button... tataaaaaah!!

Een gehaakt randje en een knoop... tataaaaahh!!Thank you all for your lovely comments on the doll and her clothes...
It is so lovely to see that I have readers on the Blog! And from almost every corner of the world... Wonderful!

Bedankt voor alle lieve berichtjes over de pop en haar kleertjes...
Het is zo leuk om te zien dat mijn Blogje gelezen wordt! En wel over de hele wereld.. Geweldig!

I am so hooked on the doll-and-doll-clothes making, that projects for 'myself' are tucked away in the knitting basket... I really should finish that warm cowl I started, as now is the time to wear it!

Ik ben zo verslingerd geraakt aan het poppen-en-poppenkleertjes maken dat de projectjes voor 'mezelf' onder in de breimand gepropt zijn... Ik zou nu echt die warme col moeten afmaken, het is nu de tijd om hem te dragen!!