Monday, October 29, 2012

Handwerkbeurs Rotterdam

Last saturday, my mum and I went to the Crafts Fair in Rotterdam.
We had been there two years ago as well (or has it been three years ago already?) and I have to confess I was an itsi bit dissapoined by the size of this year's edition. To me it seemed half the size it was two years ago.
Nevertheless.... I did stash up with some wonderful materials!!

Handwerkbeurs Rotterdam

Afgelopen zaterdag ben ik met mams naar de Handwerkbeurs in Rotterdam geweest.
We zijn daar twee jaar geleden ook naartoe geweest (of is het al weer drie jaar geleden?), en ik moet bekennen dat ik een klein beetje teleurgesteld was in de grootte van de beurs. In mijn beleving was de beurs van toen twee keer zo groot als dit jaar.
Desondanks... Heb ik weer mooie materialen ingeslagen...When we walked past the stand of Zijmaakthet, the knitted examples of Joris caught my eye, and it was love at first sight! I have never knitted toys before, so I bought the pattern (and two others...) and a ball of
Schoppel wolle - Zauberbal to get me started.. the pattern calls for circulairneedles and is knitted in one go (no sewing of different parts needed)...

Toen we langs de stand van Zijmaakthet liepen, viel mijn oog op de gebreide voorbeelden van Joris, het was liefde op het eerste gezicht! ik heb nog nooit knuffels gebreid, dus kocht ik het patroon (en twee andere..) en een bal Schoppel wolle - Zauberbal... het patroon is geschreven voor rondbreinaalden en is in een stuk gebreid (niet nodig om achteraf alle onderdelen aan elkaar te naaien)...Also I found some lovely fabrics for doll clothes:

Ook heb ik nog wat lieve stofjes voor poppenkleertjes gevonden:A couple of new magazines (well... not really new, but now issued fully in dutch)

Een paar nieuwe tijdschriften (nou... niet echt nieuw, maar nu volledig in het nederlands uitgebracht)
I actually was on a mission... For a long time I would love to knit an Entrelac Scarf ... but was afraid to start... so... I was on a hunt for yarn to -finally- knit one.
I succeeded, with 6 balls of Mini-Mochi, a SQUARE (!!) circulair needle and a very handy stitch counter click click thingy.

Eigenlijk was ik op een missie... Al een tijdje wil ik een Entrelac Scarf breien... maar durfde er nooit aan te beginnen... dus... was ik op jacht voor garen om er -eindelijk- een te gaan breien.
Ik ben geslaagd, met 6 ballen Mini-Mochi, een VIERKANTE (!!) rondbrei naald en een heel handig steken-teller klik klik dingetje.
Two years ago I found a long wanted yarn made of Musk-Ox down (Qiviut) at the stand of Bart&Francis.
I started making a smokering (which I blogged about here) of the 1 ply lace.
Bart&Francis sell the most wonderful en special yarns, made of practially any fiber that exists.
This time I bought 2 ply Qiviut  - silk mix, to make a slightly thicker scarf. Also I bought camel(!) - silk mix, which is extremely soft! I guess that will end up in a scarf as well... sometime...

Twee jaar geleden vond ik een garen dat ik al heel lang zocht, van Muskus-os onderhaar (Qiviut) op de stand van Bart&Francis. Ik begon aan een 'smokering' (waar ik hier al over schreef) van het 1-draads garen.
Bart&Francis verkopen de meest geweldige en speciale garens, gemaakt van practisch iedere vezel die er bestaat.
Deze keer kocht ik de 2-draads Qiviut - zijde mix, om een iets dikker sjaal te maken. Ook heb ik een garen van Kameel en zijde gekocht, wat zo zacht is! Ik denk dat dat ook in een sjaal verdwijnt... ooit...
After chatting with Francis who was wearing a scarf made of the thin Qiviut which looked (and felt) so soft as it was a bit felted (mistreated he called it) I regained interest in my own project when I got home...

Na te hebben gekletst met Francis, die een sjaaltje droeg gebreid van het dunne Qiviut, dat er zo zacht uitzag (en voelde) omdat het een beetje vervilt (mishandeld noemde hij het) was, had ik eenmaal thuis weer zin om mijn eigen Qiviut projectje op te pakken...

Little Bench

Got something new for my house!
My aunt gave me this little bench with storage, as she no longer had space for it!

Now I am just thinking what to do with the cushions (3, 40cm x40cm) For the time being I threw on this stripey cotton (which actually is a really big table cloth). Not sure to sew three covers, to make one matress, to crochet three different different covers... hmmm... too many idea's..Ik heb iets nieuws in huis!
Ik heb van mijn tante dit klep-bankje gekregen, omdat zij er geen plaats meer voor had!

Nu zit ik alleen te denken wat te doen met de kussens (3,40cm x 40cm). Voorlopig heb ik er dit gestreepte katoen overheen gelegd (eigenlijk een heel groot tafelkleed). Ik weet het nog niet... zal ik drie hoesjes naaien? zal ik er een matras van maken? Zal ik drie verschillende hoesjes haken? Hmmm.. te veel ideeën..

Sunday, October 21, 2012

Crafting season


Autumn.
The days are getting shorter and shorter, the wether grey and dull and the allotment shows a wonderfull display of colours, even some late blooming hydrangea's!
Not much work to do there anymore, just preparing the garden for winter.. we emptied the rainbarrels, as there is no need for collecting water anylonger (as more than enough is falling from the sky)  and so they will not freeze-up. Nothing left to harvest anymore. So besides some maintenance, the gardening season is more or less over.
Time for the crafting season to start!

Herfst
De dagen worden korter en korter, het weer grijs en saai en het volkstuintje is gehuld in mooie herstkleuren, er bloeit zelfs nog een dappere hortensia!
Niet veel werk meer te doen, alleen wat wintervoorbereidingen.. dus hebben we de regentonnen geleegd, omdat het nu niet meer nodig is om regenwater op te vangen (er komt meer dan genoeg uit de lucht..) en opdat ze niet bevriezen. Er is niets meer te oogsten. Dus, op wat onderhoud na, is het tuinier seizoen nu wel zo'n beetje voorbij.
Tijd voor het handwerkzeizoen!With a nice cup of coffee in arm's reach...

Met een lekkere kop koffie binnen handbereik..


Finishing off a doll I was woking on for some time.
I was inspired by Smilerynker's cuddly bunnies and tried to figure out a way to make above cuddly doll.
After some trials and errors, this is the final result:

Een pop afmaken waar ik al een tijdje mee bezig was.
Geinspireerd door Smilerynker's knuffel konijnen, probeerde ik uit te vinden hoe ik de pop hier boven zou maken.
na wat 'vallen en opstaan', is dit het eindresultaat:


New supplies arrived, so... more to follow!

Nieuwe materialen zijn binnen gekomen, dus... later meer!

Saturday, October 13, 2012

...away on a trip

I had to go on training for my new job.... to Dubai!!!

...OP REIS GEWEEST

Voor mijn nieuwe baan moest ik op cursus... in Dubai!!The A380 I traveled from Amsterdam to Dubai on  // De A380 waarmee ik van Amsterdam naar Dubai reisde

Ladies taxis on the airport  //  Taxi's voor dames op de luchthaven


Dubai Museum

 
Old fortress  //  Oud fort

Dhow boat on Dubai Creek, only 1 Dirham to cross!!
Dhow boot op de Dubai Creek, het kost maar 1 Dirham om over te varen!!

"Spice Souk ""Textile Souk"


Dessert outside Dubai  //  Woestijn buiten DubaiJumeirah Medinat, built in traditional style, with the world's most expensive hotel on the background: Burj al Arab
Jumeirah Medinat, gebouwd in traditionele stijl, met het duurste hotel ter wereld op de achtergrond : Burj al Arab
Sunset at the Gulf  //  Zonsondergang aan de Golf

Burj Khalifa, the tallest building on earth (830m)
Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld (830m)
Waterfall at Dubai Mall
Aquarium at Hotel Atlantis, on Jumeirah Palm Island
View from the rooftop pool of my hotel
Uitzicht vanaf het zwebad op het dak van mijn hotel.