Monday, December 30, 2013

Nightrun


Running, in a pitch-dark park, for fun? Indeed!

I laced up my running shoes for the last time in 2013 yesterday evening, to participate in a 5K fun run.
Geared with a headlamp from the goody-bag, me and about 150 runners went off..
Avoiding tree roots, branches, splish-splashing over muddy paths, I did not set my best of times, but had a lot of fun!

Hardlopen, in een pikkedonker park, voor de lol? Jazeker!

Voor de laatste keer in 2013 trok ik gisteravond mijn hardloopschoenen aan, om mee te doen aan een 5Km fun run.
Uitgerust met een hoofdlampje uit de goody-bag vertrok ik samen met ongeveer 150 hardlopers..
Boomwortels en takken ontwijkend, en spetterend over modderige paadjes, zette ik niet mijn beste tijd neer, maar heb ik wel een hoop lol gehad!


A little difficult to see, but there I am smiling, just behind the lady with the santa-hat and chrismas lights...

Een beetje moeilijk te zien, maar daar sta ik te lachen, achter de dame met de kerstmannenmuts en kerstverlichting...


... and this is what my 2,5 month old shoes look like in daylight.. oops..

...en zo zien mijn 2,5 maand oude schoenen er bij daglicht uit.. oeps..


Sunday, December 1, 2013

'Autumn Colors' ...Finished!


I finally managed to finish my autumn colors shawl! And.. I think I have enough (of knitting) scarfs / shawls for now....

Eindelijk heb ik de herfstkleuren sjaal af! En... Ik denk dat ik nu wel even genoeg (van het breien van) sjaals heb...


I bought this Noro Taiyo Yarn to match my red leather jacket...

Ik kocht dit Noro Taiyo garen opdat het bij mijn rode leren jasje zou passen....

... which it does.
It also goes well with my parka:

... de sjaal past er goed bij.
Ook staat hij leuk bij mijn parka:
And it perfectly matches my Duffel as well!

En hij past ook heel goed bij mijn houtje-touwtje!

Sunday, October 20, 2013

Domestic (oh my) goddessAs it was my birthday last thursday I thought it would be nice to bake a cake to bring to work.
I thought one cake to be too short, so two cakes it was going to be.
A Carrotcake based on a recipe by Paul Hollywood (yep.. that "Great British Bake off" man). And a Rotweinkuche, which I rather refer to as 'Bridget Jones' Cake"; because of the chocolate and red wine (!!) that go into it. The recipe for this cake I got from a german colleague-and friend some years ago, and I have baked this one quite some times.
Somehow I always underestimate the amount of time that goes into baking.. Spend practically all sunday in the kitchen! But... very smitten with the results:


Here are both cakes cooling off., Bridget in the front, carrots in the back.

Hier staan beide cakes af te koelen, Bridget vooraan, de worteltjes achteraan.

 
Omdat het mijn verjaardag was afgelopen donderdag, leek het mij leuk zelf een cake te bakken om op het werk te trakteren. Omdat een enkele cake me te weinig leek, moesten het er twee worden.
Een Carrotcake gebaseerd op een recept van Paul Hollywood (yep... die "Great British Bake Off" meneer) En een Rotweinkuche, die ik liever "Bridget Jones' cake" noem, vanwege de chocolade en rode wijn (!!) die erin gaan. Het recept voor deze cake heb ik jaren geleden van een duitse collega-vriendin gekregen, deze heb ik ook al aardig wat keren gemaakt.
Om de een of andere reden onderschat ik altijd hoeveel tijd er in bakken gaat zitten... heb zo'n beetje de hele zondag in de keuken doorgebracht! Maar... heel blij met het resultaat:
The Carrotcake Finished! With creamcheese icing and decorated with handmade marsipan carrots!!

De Carrotcake klaar! Met roomkaas glazuur en gedecoreerd met handgemaakte worteltjes van marsepein!!

 
 


The Bridget Jones' cake finished! With chocolate icing and colored sprinkles.

De Bridget Jones' cake klaar! Met chocolade glazuur en disco spikkels.
 

Saturday, October 19, 2013

Autumn colours

Leaves from the Liquidambar tree at my allotment.
Blaadjes van de Amber boom in mijn volkstuintje.

Last week mum and I went to the 'Breidagen' , a two day event dedicated to knitting and crochet.
The event was held in the beautiful Aa church in the city of Groningen.
I picked up two balls of Noro Taiyo... making a shawl again!
Vorige week bezochten mams en ik de 'Breidagen', een twee-daags evenement volledig gewijd aan breien en haken. Deze beurs werd gehouden in de prachtige Aa kerk in Groningen.
Ik heb twee bollen Noro Taiyo meegenomen.... ben weer een sjaal aan het breien!

New Look!

No... nothing went wrong, you are on the correct blog.
I changed the template and am experimenting with the lay out.
What do you think of the new look?


Nee... er ging niets mis.. je bent op het juiste blog.
Ik heb de achtergrond veranderd, en ben nog aan het experimenteren met de indeling.
Wat vind je van de nieuwe look?

Saturday, September 14, 2013

X stitching

I recently picked up an old hobby of mine; cross stitching.
A few years ago I made quite a lot of projects, but somehow I kind of lost interest, distracted by so many other crafts. A couple of weeks ago I was rummaging through my stash and came upon a bag containing a 'work in progress'.
After stitching 'Linen and Lace' by 'The drawn thread' in 2007 and 'Toccata number one" by "The drawn tread' in 2008 I had set my mind on 'Toccata number three' , also by 'The drawn thread'.
I actually got the complete kit as a birthday present from my parents.
I enthousasticly started stitching, but soon put it away as I did not have the patience to work on it anylonger. The difficulty in this poject is not only the challenging techniques, but mostly lies in the fabric and silk to carry practically the same colour.
For now, I just pick it up every once in a while during the weekends,  to stitch just one block at the time, just when I feel like it...

Onlangs heb ik een oude hobby opgepakt; borduren.
Een paar jaar geleden maakte ik aardig wat werken, maar om de een of andere reden verloor ik de interesse, afgeleid door zoveel ander handwerk. Een paar weken geleden was ik aan het rommelen in mijn voorraad, en kwam toen een tasje met een 'werk in uitvoering' tegen.
Na het maken van  'Linen and Lace' van 'The drawn thread' in 2007 en 'Toccata number one" van "The drawn tread' in 2008, Had ik mijn zinnen gezet op 'Toccata number three' , ook van 'The drawn thread'.
Ik kreeg toen de komplete kit van mijn ouders als verjaardagskado.
Enthousiast begon ik eraan, om het al snel weg te leggen omdat ik het geduld niet meer had er aan te werken. De moeilijkheid in dit project is niet zozeer in de verschillende technieken, maar voornamelijk dat de stof en de zijde zo goed als dezelfde kleur zijn.
Op dit moment pak ik het af en toe op in de weekends, dan borduur ik een blok per keer, als ik zin heb...

Sunday, September 8, 2013

Rainy Day

... After weeks of dry, hot summer weather, today the weather was more like it ought to be this time of the year, so after my 6K jog, followed by some house keeping, I made bramble (blackberry) jam... again!
But... this time the brambles came from my very own allotment.

... Na weken droog en warm zomer weer, was het weer vandaag meer zo als het deze tijd van het jaar zou moeten zijn, dus na mijn 6km rondje, gevolgd door wat huishoudelijke klusjes, heb ik weer bramenjam gemaakt!
Maar... deze keer kwamen de bramen van mijn eigen volkstuin

cooking the jars
De potjes uitkoken
Letting them dry... Always make sure to have more than enough jars ready
Ze laten drogen... Zorg altijd voor meer dan genoeg potjes
Siffing the Brambles
De bramen zeven
Bringing the juice and sugar to a boil
Het sap en de suiker aan de kook brengen
Filling the jars (in the sink... so it is ok to drip)
De potjes vullen (in de gootsteen... dan is geklieder niet erg)
letting them stand up side down for 5 minutes
5 minuten op hun kop laten staan
allowing them to cool and the lids to *pop*
Ze laten afkoelen en de potjes laten *ploppen*

As I mentioned in my previous post, this was the first year we were able to harvest this many Brambles. Last year we picked just a handfull.
I also grow rapsberries, but their harvest is just a couple of (huge!) raspberries.... Here is hoping for improvement next year, so I would be able to make raspberry jam for a change!

Zoals ik in mijn vorige berichtje al schreef, was dit het eerste jaar dat we zoveel bramen konden plukken. Vorig jaar was het maar een handvol.
Ik heb ook frambozen staan, maar de oogst daarvan waren maar een paar (heel grote!) frambozen.... Hopelijk doen ze het volgend jaar beter, dan kan ik ter afwisseling ook eens frambozejam maken!

Wednesday, September 4, 2013

Saturday, August 31, 2013

Harvest of the day

 
OOGST VAN DE DAG
 
 
Brambles / Blackberries, I planted two tiny little plants two years ago and honeslty did not expect to ever be able to pick this many fruits.
This is already the fourth pick this season  and still there are loads of fruits left, that need to ripen .
 
Bramen; twee jaar geleden plantte ik twee piepkleine plantjes en eerlijk gezegd had ik niet verwacht er ooit zoveel fruit van te kunnen plukken.
Dit is al de vierde pluk dit seizoen en nog hangen er heel veel nog onrijpe bramen.
 
 
...and look at the size of them !
 
... en kijk eens wat een joekels!
 
 
 
 Also my zucchini's are doing very wel:
 
Ook de Courgettes doen het heel goed:
 
 
My mum and I keep on harvesting them.
 
Mijn moeder en blijven ervan oogsten
 
 
Regular visitors
 
Vaste bezoekers

Tuesday, August 27, 2013

How do they make it
I found a video on YouTube showing the production process of the variegated Opal wools, It is a clip from 'Die sendung mit der maus' (it is in german) which was one of my childhood favorite tv shows..
Ik heb een filmpje op YouTube gevonden, waarin wordt uitgelegd hoe de kleurverlopende wol van Opal wordt gemaakt. Het is een filmpje uit "Die sendung mit der maus" (het is in het duits), waar ik als kind graag naar keek

Monday, August 26, 2013

Dragontail

I have started a new knitting project again...
While I still need to finished the entrelac scarf, I started another shawl...
The pattern is based on "Spiral Staircase Shawl" on Ravelry, but I altered it a bit in order to obtain smaller 'teeth'.
The yarn I am using is Noro - Taiyo Sock Yarn, which is a mix of 50% cotton, 17% wool, 17 % polyamide and 16% silk, this colorway is "S6".
Ik ben weer aan een nieuw brei project begonnen..
Terwijl ik nog steeds de entrelac sjaal moet afmaken, ben ik weer aan een sjaal begonnen...
Ik heb het patroon gebaseerd op "Spiral Staircase Shawl" op Ravelry, maar ik heb het een beetje aangepast om kleinere 'tandjes' te krijgen.
Het garen dat ik gebruik is Noro - Taiyo Sock Yarn, een mengsel van 50% katoen, 17% wol, 17 % polyamide en 16% zijde, de kleur is "S6".

Tuesday, August 20, 2013

Sleepytime

 

 
A couple of months ago I found this little dollbed in a right old state in our local thrift shop.
Recently I sanded it and painted it 'cornflower -blue'.
Then, it needed some bedding and I wanted it to have a little mini quilt.
Thus... ta-dah! a mini bed with mini quilt!
 
 

 
Een paar maanden geleden vond ik dit poppenbedje in zielige toestand onze lokale kringloopwinkel.
Onlangs heb ik het geschuurd en "korenbloem-blauw"geschilderd.
Daarna moest er natuurlijk beddegoed bij en vond ik dat er een klein quiltje op moest komen.
Dus.... Ta-taa: eenmaal mini bedje met eenmaal mini quiltje!
 
 
 


Sunday, August 11, 2013

Little rainbow dragon

Knitted another little dragon after a pattern by  zij maakt het;

Weer een draakje gebreid, naar het patroon van zij maakt het; 
 
 
 
This time I used Schoppel-Wolle "Zauberball Crazy" the color is called "Frische Fische"
 
Deze keer heb ik Schoppel-Wolle "Zauberball Crazy"gebruikt, de kleur heet "Frische Fische"
 
 


Saturday, August 10, 2013

Back from a mini break

The past couple of days I have been recharging my battery...by:

De afgelopen dagen heb ik mijn batterij weer opgeladen...door:

 
Cycling through dutch dune landscape
Fietsen door het hollands duinlandschap
 
 
Lying on the beach
Liggen op het strand
 
 
Picking wild brambles (blackberries) and making jam
Wilde bramen plukken en jam van maken
 
 
Shopping...
Winkelen...
 
 
Enjoying (a lot) of good food
Genieten van (veel) lekker eten
 
 
I even had fish nibble my feet!
Ik heb zelfs visjes aan mijn voeten laten knabbelen!
 

Sunday, June 30, 2013

Doll making course II

Today I went to Amsterdam, to follow my second doll making class at Ineke Gray. I joined one of her classes about 1,5 years ago, that time I made this 40cm doll.
Today I made a 30 cm doll.
Tired but satisfied and very proud I went homewards this afternoon.
Again, it has been a wonderful day, chit-chatting with fellow doll makers and working hard to finish our sweetharts.

Vandaag ging ik naar Amsterdam, om voor de tweede keer een cursus poppen maken te volgen bij Ineke Gray. Ik volgde ongeveer 1,5 jaar geleden al een cursus bij haar, toen maakte ik dit 40 cm popje.
Vandaag heb ik een popje van 30cm gemaakt.
Moe maar voldaan en trots op het resultaat keerde ik vanmiddag huiswaards.
Opnieuw was het een heerlijke dag, kletsen met mede poppenmaaksters en hard werken om onze schatten af te krijgen.
This is she, she is wearing underwear mady by Ineke Gray.
Dit is haar, ze draagt ondergoed gemaakt door Ineke Gray.
 
 This is the outfit I made beforehand, the dress is slightly oversized...
 
Dit is de outfit die ik van te voren gemaakt had, haar jurkje is een beetje te groot...