Monday, April 16, 2012

The green green grasses (and herbs) of (at) home...


I have been busy with at the allotment and at my roofgarden at home the past days.
The roofgarden is slowely turning into a small edible garden...

I started last week with cleaning the floor, removed all tiles and re-laid them, scrubbed them...
Then I planted the balcony planters with quite a unusual combination; Herbs and ornamental grasses;

Ik ben de laatste dagen druk geweest op de volkstuin en op het dakterras thuis.
Het dakterras is langzaam aan het veranderen in een eetbaar tuintje...

Ik ben vorige week begonnen met het schoonmaken van de vloer, alle tegels eraf- en weer terug gelegd en daarna flink geschrobt...
Toen heb ik de hangbakken gevuld met een aparte combinatie: kruiden en siergrassen;Re-planted the 'Chocolate Mint' that I wrote about in this post , planted new 'Swiss Mint' and ' Maroccan Mint'... for TEA!

De chocolade Munt waar ik hier over schreef verpot, nieuwe 'Zwitserse Munt' en 'Marokkaanse Munt' geplant.. voor de THEE!


Replaced some plants in my mini-tub-pond (not edible, but I love a water feature, especially with my "Whitchesballs" from Hooimaker ;

Plantjes vervangen in mijn mini-teil-vijvertje (niet eetbaar, maar ik hou van een water ornamentje, vooral met mijn Heksenbollen van Hooimaker ;  The ultimate spring flower; viola's:

Het ultieme lente bloemetje: viooltjes:


Mixed salad leaves in front of the greenhouse;

Gemenge sla voor de kas;Inside the greenhouse:

In de kas:The little corner next to the greenhouse (another "whitches-ball, and magic mushrooms...)
The Hosta's are showing their little noses again and the clematis is about 1m in height now:

Het hoekje naast de kas (en nog een Heksenbol en magische paddestoelen...)
De Hosta's laten hun neusjes weer zien en de clematis is nu ongever 1m hoog:
Then I remembered to check on my solitary bee- house..

Toen dacht ik eraan eens naar mijn metselbijen huis te kijken..
Here a little bucket full of spring, there are bulbs in there which still need to start flowering...

Een emmer vol met lente, er zitten bollen in die nog uit moeten komen...All in all, I am quite happy with my 'outside-space'. All that is lacking is a sunscreen (trying to save up for one) and I would really love to make a bench from reclaimed wood, like these;

Al met al ben ik bet gelukkig met mijn buiten. Wat alleen nog mist is een zonnescherm (ik probeer te sparen voor een) en ik zou heel graag een bank van steigerhout willen maken, zoals deze; 

Monday, April 9, 2012

Revival of the forgotten projects (part two)

VERGETEN PROJECTJES

Finished another! A bit strange maybe; a snowman in Spring, but the colors are quite spring (or easter) -ish.

Weer een af! Een beetje raar misschien, een sneeuwman in de lente, maar de kleuren zijn eigenlijk best lente (of paas) -achtig.

Tuesday, April 3, 2012

Special treatment for seedlings

Speciale behandeling voor zaaisels.

My cat... sleeping ON TOP of one of my propagators...

Mijn kat, slapend BOVENOP een van mijn zaaibakjes...My cat has green paws I guess,because the seedlings now look like this!

Mijn kat heeft groene pootjes denk ik, want de zaaisels zien er nu zo uit!

Sunday, April 1, 2012

Springtime

Lente

Went to the allotment again. seeded some vegetables and planted some of my seedlings (a little bit too early maybe, but we'll see- it's an experiment..). I protect the young plants with recycled coca cola cloche's...
Also Mum and I did a lot of weeding (why do 'untwanted' plants always seem to be growing faster, stronger, higher than 'wanted' plants?)

Vandaag weer naar de volkstuin geweest, weer wat groenten gezaaid en wat zaailingen uitgeplant ( een beetje te vroeg misschien, maar we zien wel - het is een experiment..). Ik bescherm de jonge plantjes met herbruikte coca-cola cloche's...
Ook hebben mams en in veel onkruid gewied (waarom lijkt het toch dat 'ongewenste' planten sneller, sterker, hoger groeien dan 'gewenste'planten?)


Bulbs showing off

Bloembollen die zich uitsloven

Playing with the dog:

And... at home there also is a hint of spring, with daffodils...

En thuis is er ook een kleine lente hint met narcissen...
And some very special tulips: White with a red-pink rim and a BLUE heart! I have never seen these tulips before!

En heel speciale tulpen; Wit met een rood-roze randje en een BLAUW hart! Ik heb nog nooit zulke tulpen gezien!Couch to 5K...

Van de bank naar 5 km...

Ok... it's April fool's today, but this is really not a joke... I started jogging today!
Coached by this App I am supposed to be able to jog 5km's within 8 weeks...

Ok, het is vandaag 1 April, maar dit is echt geen grapje... Ik ben begonnen met joggen vandaag!
Met deze App als coach is het de bedoeling dat ik over 8 weken 5km kan joggen...

But for now.........                                     Maar voor nu........