Monday, January 30, 2012

Grow plan

Now that the dutch winter finally seems to have arrived, with zub zero temperatures and even an tiny bit of snow, picking fresh fruits and vegetables at the allotment seems so very far away, but, as we say in Holland "good preparation is half the job" I yesterday prepared my 'grow-plan' for the rised beds in the allotment.

Nu dat de winter eindelijk zijn intrede lijkt te hebben gemaakt, compleet met temperaturen-onder-nul en een pietsje sneeuw, lijkt het plukken van vers fruit en groentes in de volkstuin nog zo ver weg, maar, goed begin is het halve werk, dus heb ik gisteren het groei plan voor de  groentebedden voorbereid

My roofgarden this morning / mijn dakterras vanmorgen

Two weeks ago I checked my seeds-stash and ordered some I missed. the order came in last week:

Twee weken geleden inventariseerde ik de zaadjes voorraad, en heb ik nog wat soorten besteld, die bestelling is van de week binnen gekomen:


Flipping through my favorite gardening books, my green fingers start to itch, cant's wait for spring!

Al bladerend door mijn favoriete tuinier-boeken beginnen de groene vingers al weer te jeuken; ik kan niet wachten tot de lente!


Alan Titchmarsh - The Kitchen Gardener (ISBN 978 1646072017)
Carol Klein - Groente uit eigen tuin (ISBN 978 8021514710) English: Grow your own veg
Joe Swift - Joe's Allotment (ISBN 978 1846076725)
Alys Fowler - De eetbare tuin (ISBN 978 6061229394) English: The edible garden
Alys Fowler - De creatieve tuinier (ISBN978 9059562929) English: the thrifty gardener

So, this is the plan I came up with, based on crop-rotation:

Dus, dit is mijn plan, gebaseerd op gewas-rotatie geworden:


....and hopefully, my crops will look like this again in about 4 months:

.....en hopelijk zien mijn gewasjes er weer zo uit over een maand of 4:


Saturday, January 28, 2012

Doll making course

I never followed any courses for dollmaking, all techniques I knew came from books.
But, after having made a couple of dolls, I was still struggling to get them right. Especially the heads were a bit of a problem.
When I saw that Ineke Gray had a few open spaces on a one-day doll making course, and my duty roster showed "off" for the said date,  I signed up.
Early sunday morning I took the bus; off Amsterdam, to Ineke's studio-at home.
The course was wonderful, I learned quite some new techniques and tricks. Also, for me, it was an introduction to new materials which until then I had never worked with.
It was very inspiring, with 8 fellow dollmakers we chatted, laughed, and worked hard to get our dolls finished within the day. Ineke patiently explained how-to's and demonstraded the techniques very clearly.
I had a great day and I can reccomend the course to everyone interested in making dolls, it is a very interesting course, for newbies as well as more experienced dollmakers!

Ik heb nooit cursussen gevolgd voor het maken van poppen, alle technieken die ik kende kwamen uit boeken. Maar, na het maken van een paar poppen, was ik nog niet tevreden met hoe ze eruit zagen. Ik had vooral moeite met het maken van de hoofdjes.
Toen ik zag dat Ineke Gray een paar open plaatsen had voor een eendag's-cursus poppenmaken, en mijn dienstrooster op die datum "vrij" aangaf, heb ik me opgegeven.
Zondag ochtend vroeg nam ik de bus; op naar Amsterdam, naar Ineke's atelier-aan huis.
De cursus was geweldig, Ik heb veel nieuwe technieken en truukjes geleerd. Ook was het voor mij een introductie van nieuwe materialen, waar ik tot dat moment nog nooit mee gewerkt had.
Het was erg inspirerend, met 8 mede poppenmaaksters kletsen en lachen en ondertussen hard werken om onze poppen binnen die dag af te krijgen. Ineke legde geduldig uit wat te doen en demonstreerde heel duidelijk de technieken.
Ik heb een heerlijke dag gehad en ik kan de cursus zeker aanraden aan een ieder die geinteresseerd is in het maken van poppen, het is een interessante cursus, voor zowel beginnende als ervaren poppenmaaksters!

And now... the results... here is the doll I made:

En dan nu... het resultaat... dit is de pop die ik heb gemaakt:


She is wearing underwear made by Ineke, I am busy making her some clothes:

Ze heeft ondergoed aan dat door Ineke is gemaakt, ik ben druk bezig kleertjes voor haar te maken: 


catching up

I am a bit behind in blogging this week, so I will catch up with you this weekend!
Starting off with the little doll dress that was hiding in the knitting basket (see earlier post)
I finished it last week:

heb een kleine blog achterstand deze week, maar dat zal ik dit weekend in halen!
Te beginnen met het poppenjurkje dat in de breimand verstopt lag (zie eerder bericht).
Het was vorige week al af:

It's knitted in-the-round on circular needles, after a pattern I found on ravelry
And this is what it looks like on the little doll I made eehmm.. a week or two ago:

Het jurkje is rondgebreid op rondbrei naalden, naar een patroontje dat ik op ravelry vond.
En zo ziet het eruit op het popje dat ik eehhh twee weken geleden maakte:


Under her knitted dress, she is wearing a one-piece.
Her shoes are a little experiment based on this pattern for baby shoes: Felt baby shoes
I am not too happy with how they turned out, so I think I need to tweak the pattern a little more...

Onder het jurkje draagt ze een broekpakje.
Haar schoentjes zijn een experimentje gebaseerd op dit patroon voor baby schoentjes: Felt baby shoes
I ben nog niet heel blij met het resultaat, ik denk dat ik nog wat aan het patroon zal veranderen...


As I was still not satisfied about how my dolls turned out, and was still struggling with making their heads, I decided to follow a one day doll-making course last sunday, I will tell you more about it (and show results) in my next post...

Omdat ik nog niet tevreden was met hoe mijn poppen er uit zagen, en omdat ik nog steeds moeite had met het maken van hun hoofdjes, besloot ik een eendaagse poppenmaak cursus te volgen vorige week zondag. Ik zal je er meer over vertellen (en het resultaat showen ) in mijn volgende bericht...
Thursday, January 19, 2012

Spring ?

When I left the house this morning, it was dark and rainy. When I just returned, it was like spring had arrived (in the living room)

Toen ik vanmorgen van huis ging, was het donker en regenachtig. Toen ik daarnet thuis kwam, was het alsof the lente begonnen was (in de huiskamer)


Monday, January 16, 2012

Blue Monday

Today is "Blue Monday"; at least if you believe all the newsreaders, radio presenters and talkshow hosts today.
Supposedly it is the most depressing day of the year.
This while we had a perfect winter's day in Holland! Bright BLUE crispy air, a little frost.. beautiful!
So far winter in Holland had been grey and wet (actually more depressing than today, at blue monday!) Without snow, no severe frost yet.
In my area you can even see Daffodils popping up, as if spring has already arrived!

Vandaag is het "Blue Monday", althans, als je alle nieuwslezers, radio presentatoren en praatprogramma presentatoren moet geloven.
Het zou de meest depressieve dag van het jaar moeten zijn.
Dat terwijl we een prachtige winterdag hadden vandaag in Nederland! Knalblauwe heldere lucht, een klein beetje vorst... prachtig!
Tot dusver is de Nederlandse winter nat en grijs geweest (zelfs depressiever dan vandaag op blue monday!)
Geen sneeuw, geen zware vorst.
Bij mij in de buurt zijn er zelfs al Narcissen op gekomen, alsof het al lente is!Saturday, January 14, 2012

Nice and quiet

Well, I have done the inevitable household chores, leaving the house to smell after 'Marseille soap'

Nou, de onvermijdelijke huishoudelijke klusjes zijn weer gedaan, het huis ruikt weer heerlijk naar 'Marseille zeep'

I love to use this detergent to mop the floors, the smell of it...
"Maximum Effect Minimum Effort" it says on the label.. hahaha

Ik hou ervan om dit schoonmaak middel te gebruiken bij het dweilen van de vloeren, het geurtje...
"Maximaal Effect Minimale Inspanning" staat er op het etiket... hahaha

So, now all is finished, I am trying to make up my mind what crafty project to start (or proceed...) knitting or sewing..
Dus, nu dat alles klaar is, zit ik te bedenken wat voor knutsepruts projectje ik eens zal gaan (af) maken... breien of naaien..

Just a little cup of tea...
Even een klein kopje thee...

In comfy stay-at-home wear, including handmade socks, joined by my cat...
In comfortabel binnen-blijf kleren inclusief zelfgemaakte sokken, vergezeld door de cat...

I still have not made up my mind.
Heb ik nog steeds niks bedacht.

Well, after finishing this post I will get starting on something... will share the results on this blog..
Goed, na het versturen van dit berichtje ga ik ergens aan beginnen.... ik zal het resultaat hier weer laten zien...


Enjoy your weekend!!

Geniet van het weekend!!

What's hiding in the knitting basket


Work in progress, projects I tend to finish before this winter ends..

Werk in uitvoering, projectjes waarvan ik hoop ze nog af te maken voordat deze winter voorbij is...


The legwarmers I started on a year ago! I am knitting them two-at-the time on circular needles, as I severely suffer "second sock syndrome",which means that after finishing a first sock, I struggle on getting the second one done (bored by the wool? bored by the pattern? itching to get something new started? I don't know). I DO like my socks to become a pair, so this method really works for me.

De beenwarmers waar ik een jaar geleden aan begonnen ben. Ik brei er twee tegelijkertijd op rondbrei naalden. Dit omdat ik last heb van een ernstige vorm van "tweede sok syndroom", ik heb altijd moeite om na een eerste sok, de tweede sok af te maken (verveeld door de wol? verveeld door het patroon? kriebels om aan iets nieuws te beginnen? Ik weet het niet). Ik vind het wel fijn als mijn sokken een paar vormen, dus deze methode werkt heel goed voor mij.


A pair of socks I started on, uhmm... I think about 8 months ago. The most challenging part (the heel) already finished, it is just a matter of knit 2 purl 2 rib al the way up until the wool runs out...

Een paar sokken waar ik eeeh... een maand of 8 geleden aan begonnen ben. Het meest uitdagende deel (de hiel) is gedaan, het is nu alleen nog een kwestie van 2 recht 2 averecht de boord omhoog breien, tot dat de wol opraakt...A crochet project! Strarted this summer, should become a mini-granny square pillow matching the 'Alfhild Fagel' IKEA pillow and beachy stripey upholstery of the old 'smoking chair' in the living room.

Een haak projectje! Afgelopen zomer aan begonnen, zou een mini -granny square kussentje worden, bijpassend bij het 'Alfhild Fagel' IKEA kussen en strandachige bekleding van de oude 'rookstoel' in de woonkamer.


A little doll dress for one of the dolls I make, going in the round on circular needles in stockinnette stitch!

Een klein poppenjurkje voor een van de poppen die ik zelf maak, rondgebreid in rechte steken!And last but not least:
This is a special project to me, knitted from 'Qiviut' which is the winter under-wool of Muskox, a buffalo-type animal that lives in the (north) polar region and has been roaming our earth since the ice age! This wool is said to be one of the warmest natural fibres in the world! It's eight times warmer and lighter that sheep-wool. It's really soft and does not itch at all. I am making a 'Nachaq' or 'Smokering',  'Nachaq' means hat or hood in eskimo language, it is a seamless tubular cowl which can worn around the neck, or pulled up around the head. It is called smokering because of the thin and airy fabric, wearing it would seem like wearing a ring of smoke.. Traditionally every eskimo village used their own pattern to knit the smokering. I am knitting a very easy and short-repeats pattern.

Dit is een speciaal projectje voor mij, gebreid van 'Qiviut', de winter onder-wol van Muskus Os, een buffel achtig dier dat voornamelijk leeft in de (noord) pool regionen en dat al op deze aarde rondloopt sinds de ijstijd! Van deze wol wordt gezegd dat dit een van 's-wereld's warmste natuurlijke vezels is! Het is acht keer warmer en lichter dan schapenwol. Het is heel zacht en kriebelt niet. Ik ben er een 'Nachaq' of 'Smokering' van aan het breien. 'Nachaq' betekend muts of hoed in Eskimo taal, het is een naadloze rondgebreide col die om de nek of opgetroken om het hoofd gedragen wordt. Het word smokering (rookring) genoemd vanwege het lichte en luchtige materiaal. Het dragen van de smokering zou zijn alsof men een ring van rook om de nek had. Traditioneel heeft ieder Eskimo dorp haar eigen patroon om de Smokering te breien. Ik brei deze in een simpel en snel herhalend patroon.Muskox / Muskus Os
Why is this a special project to me?
In 2002 I made a wonderful round trip through Alaska, which turned out for me to be the experience of a lifetime. In Anchorage I visited Oomingmak a Muskox producers' cooperative. By that time I was not into knitting at all and all wool I knew came from sheep. The products they sold in the store were so incredibly soft and beautifully made, but I just could not afford any of it (qiviut items are quite expensive - but well worth it!). In 2006 I was back in Alaska and seriously doubted to at least buy some skeins of Quviut (just discovered knitting by then) But I did not..
The Qiviut was always in the back of my mind, and when I went to a crafts-fair in Holland and discovered the stand of the Belgian Bart & Francis my heart skipped a beat and a small yell escaped my mouth...
I stashed 3 spools of very thin Qiviut-Silk mix and started knitting a cowl, and frogged it. Strated to knit a Scarf, and frogged it. A Nachak it had to be.

Waarom is dit projectje speciaal voor mij?
In 2002 Heb ik een prachtige rondreis door Alaska gemaakt, de reis heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. In Anchorage bezocht ik Oomingmak een Muskus-os producenten co-operatief. Toentertijd was ik helemaal nog niet bezig met breien en wol zoals ik dat kende, kwam van een schaap. De producten die ze daar verkochten waren ongelooflijk zacht en ontzettend mooi gemaakt, maar ik kon me op dat moment niets daarvan veroorloven. (Qiviut kleding is best duur, terecht). In 2006 was ik terug in Alaska en heb ik serieus overwogen Qiviut wol mee te brengen naar Nederland  (op dat moment had ik net het breien ontdekt) Ik heb het toen niet gedaan...
Toch speelde de Qiviut wol steeds in mijn achterhoofd, en toen ik op een handwerkbeurs in Nederland de stand van de Belgische Bart & Francis ontdekte, maakte mijn hart een sprongetje en onstnapte mij een klein gilletje...
Dus sloeg ik drie spoelen superdunne Qiviut-Zijde mix in en begon ik een col te breien en die haalde ik weer uit, toen begon ik aan een Sjaal, en die haalde ik ook weer uit. Een Nachak moest het worden.

Friday, January 13, 2012

Inspiring photo's

The past day's were quite chaotic at work, so not much time for crafting.
Almost daily I check pinterest.com, an online photo pinboard, which is very inspiring and addictive!
Here are some I like, coincidentally the theme seems to be RED...

De afgelopen dagen waren best chaotisch op het werk, dus weinig tijd om te knutse-prusten.
Bijna dagelijks neem ik een kijkje op pinterest.com, een online prikbord vol foto's, erg inspirerend en verslavend!
Hier een paar die ik leuk vind, toevallig blijkt het thema ROOD te zijn...
http://sweethomestyle.tumblr.com/

http://teryele.livejournal.com/


 
http://www.scandinavianchic.com/2010/12/welcome-in-to-scandinavian-and-chic.html


http://thebedlamofbeefy.blogspot.com/2011/08/scandinavian-summer.html

http://www.digdis.com/

http://danielfrancavilla.tumblr.com/post/3201657414/keep-calm-because-nobody-else-knows-what-theyre

Tuesday, January 10, 2012

Reap what you sow / Wie zaait zal oogsten

The gardening season seems very far away, but after yesterday's visit to my allotment, I started to plan ahead. I spread out my 'seed-stash' on the kitchen table this morning, and sorted it out. I realized that I have collected so many seeds that I only have to buy a couple of new packets of must-have vegetables and that's it for this year!
I do not grow large quanities of vegetables at the plot. I have 4 raised beds of 1.5m x 1.5m each, in which  the crops rotate every year. I like to have a high variety of vegetables and small quantities. I do not to tend to be 'self-sufficient', it all is just a hobby.
So, I placed a small order for some seeds I ran out of, or just want to give a try this year, not neccesarily on the plot, also for the little green house at home! I plan to start pre-seeding somewhere in february so by then every window sill in the house will be occupied by little seedtrays...

Het tuin seizoen lijkt nog erg ver weg, maar nadat ik gisteren even op mijn volkstuintje was, ben ik wat vooruit aan het plannen. Ik heb mijn hele zaadjes voorraad over de keukentafel uitgespreid en gesorteerd. Nog zaadjes genoeg, ik wilde alleen nog een paar nieuwe zakjes kopen van groentes die ik graag dit jaar wil telen. Ik teel geen grote hoeveelheden in de tuin, ik heb 4 verhoogde plantbedden van 1.5m x 1.5m, waarin de groenten ieder jaar roteren. Ik vind het leuk veel verschillende soorten te telen, in kleine hoeveelheden. Ik probeer niet zelf-voorzienend te zijn, het is gewoon een hobby.
Dus, ik heb een kleine bestelling geplaatst voor wat zaden die op zijn, of soorten die ik dit jaar wil proberen. Niet alleen voor in de tuin, ook voor in de kleine kas thuis. ik denk dat ik ergens in februari ga beginnen met voorzaaien, dus tegen die tijd staat iedere vensterbank in huis vol met zaaibakjes...


Monday, January 9, 2012

Grey wet and dull

Went to the allotment today.
Honestly: it looks a bit sad... After a miserable summer we had quite a sunny autumn followed by a very rainy winter (sofar) A lot of rain has fallen since new year's day.
So much that in the northern part of the country they suffered floods!

Ben naar de volkstuin geweest vandaag.
Eerlijk gezegd, ziet het er zielig uit. Na de slechte zomer, een zonnige herfst dan tot nu toe een heel regenachtige winter. Er is zoveel regen gevallen sinds nieuwjaarsdag.
Zoveel dat in het noorden overstromingen tot overlast leidden!


Gosh, last year it looked like this: / jeetje, vorig jaar zag het er zo uit:At least our dog enjoyed himself, his nose made overtime this afternoon!

Gelukkig had onze hond het beter naar zijn zin, zijn neus draaide overuren vanmiddag!


Cookie?            Koekje?

Tattaaa doll number three

I wanted to share this doll with you yesterday, but light conditions were too poor to take decent photo's
This is the third doll I made since I picked up this hobby again a couple of weeks ago.
I think she turned out lovely, although her head is not perfect yet, too big and a bit bumpy... I will just have to practice a little more!

Ik wilde dit popje gisteren al met jullie delen, maar het was te donker om een knappe foto te maken.
Dit is het derde popje dat ik gemaakt heb sinds ik mijn oude hobby herondekt heb een paar weken geleden.
Ik vind haar wel schattig geworden, al is haar hoofdje nog niet perfect, ik vind het te groot en een beetje bobbelig, maar goed, oefening baart kunst, toch?


I also have to get used to the new sewing machine, the doll clothes were the first project I made on the new machine!

Ik moet ook nog wennen aan de nieuwe naaimachine, de kleertjes zijn het eerste project dat ik op deze machine heb gemaakt!

Detail of fancy stitch / Detail van een siersteek


As the colours of her clothes perfectly match those of my bedroom, she will become a permanent resident there..

Omdat de kleuren van haar kleertjes mooi passen bij die van mijn slaapkamer, zal ze een vaste bewoner worden daar...

Sunday, January 8, 2012

Lazy Sunday


I had to go 'abroad' for a three day training, for my work. The training was pretty exhausting.
Luckily I had my E-reader and two colleagues for company.
I am really addicted to the E-reader, which is actually my second. I bought one of the first E-readers two years ago, a "Bebook one", which actually was not called "one" back then, as there was only one Bebook, haha. last October I replaced it with the latest Sony E-reader, which is even smaller, lighter and a lot quicker (and has a touch-screen). Having it with me it popped into my mind to make a nice colorful sleeve for it.. once...
On Etsy there are some very pretty sleeves, like these:Ik ben drie dagen naar 'het buitenland' geweest voor een cursus voor mijn werk. De cursus was best vermoeiend. Gelukkig had ik mijn E-reader en twee collega's ter gezelschap.
Ik ben echt verslaafd aan mijn E-reader. Dit is zelfs al mijn tweede. Twee jaar geleden kocht ik een van de eerste E-readers, de "Bebook One" die toen nog niet eens "One" heette, omdat dit de enige Bebook was, haha.
Afgelopen Oktober heb ik deze vervangen door de nieuwste Sony E-reader, die nog kleiner, lichter en sneller is (en een touchscreen heeft).
Nu ik mijn E-reader bij me had, bedacht ik dat ik daar best eens een leuk hoesje voor zou kunnen maken, ooit..... op Etsy.com vond ik deze exemplaren..

I came home last friday evening and had to work on saturday on what turned out a 10,5 hours shift!
When I went to bed yesterday evening I decided not to set any alarmclocks, resulting in almost 12 hours of  sleep!! I have not done much this first day off in 7 days. I Had some plans and ideas, but was just too tired to start on anything. Rumled about the house a bit, and did an attemt on making a 'pocket baby' (or good-luck doll)
Did not quite work out as I hoped. I tried to draw a pattern from a shop-bought one. (does anyone know where to get a pattern for this tiny doll? It should be quite simple, I just have a small problem with the measurements...)

Afgelopen vrijdag avond kwam ik weer thuis. Zaterdag gelijk weer aan het werk, een dienst van 10,5 uur!
Toen ik gisteravond naar bed ging, besloot ik geen wekker te zetten, wat resulteerde in een slaap van bijna 12 uur achter elkaar!! Ik heb niet veel gedaan op deze eerste vrije dag in 7 dagen. Ik had wat plannen en ideetjes, maar ik was te moe om ergens aan te beginnen. Een beetje in huis gerommeld, en een poging gedaan tot het maken van een 'pocket baby'(gelukspoppetje) Maar dat is niet helemaal gelukt. Ik heb geen patroon en heb geprobeerd een bestaand popje na te tekenen. (weet iemand een patroontje? Het zou heel simpel moeten zijn, maar ik heb een probleempje met de afmetingen)


Durig my daily Pinterest routine, I found some inspiration I thought I would join with you:
Tijdens mijn dagelijkse Pinterest rondje vond ik wat inspiratie die ik graag wil delen:

How lovely are these penguins??!! By Purl Bee (incl. free pattern!)
Hoe leuk zijn deze pinguins??!! Van Purl Bee (incl. gratis pattern!)


And what about these repurpose / recycle projects:
En hoe vinden jullie deze herbruik-projecten dan?

Curtain made of old slides / Gordijn van oude Dia's


an old chair re-used / een oude stoel herbruikt

Sunday, January 1, 2012

Boer zoekt vrouw


Farmer seeks wife


Today a new series of the very popular and uber-kneuterig dutch tv show started again.
This time they return to the farmers of the previous series.
I just love to watch this because it's so kneuterig! Yvon Jaspers, the series' host, drives in this vintage blue and white '70-s VW camper (whith red-white gingham curtains!) to visit all the farmers:

Vandaag is een nieuwe serie van Boer Zoekt vrouw begonnen. Dit keer 'specials' waarin boeren uit voorgaande series bezocht orden. Heerlijk weer: zo lekker kneuterig! Het VW busje waar Yvon Jaspers de boeren mee bezoekt (met rood wit boerenbont gordijntjes!)


Also, she wears these colorful kneuterig outfits. Mainly Odd Molly, Lysgaard and blutsgeschwister, I would love to have a wardrobe full of them, but...Ze draagt ook weer van die leuke kneuterige outfits, voornamelijk van Odd Molly, Lysgaard en blutsgeschwister, Ik zou daar wel een kast vol van willen hebben, maar...