Monday, October 29, 2012

Handwerkbeurs Rotterdam

Last saturday, my mum and I went to the Crafts Fair in Rotterdam.
We had been there two years ago as well (or has it been three years ago already?) and I have to confess I was an itsi bit dissapoined by the size of this year's edition. To me it seemed half the size it was two years ago.
Nevertheless.... I did stash up with some wonderful materials!!

Handwerkbeurs Rotterdam

Afgelopen zaterdag ben ik met mams naar de Handwerkbeurs in Rotterdam geweest.
We zijn daar twee jaar geleden ook naartoe geweest (of is het al weer drie jaar geleden?), en ik moet bekennen dat ik een klein beetje teleurgesteld was in de grootte van de beurs. In mijn beleving was de beurs van toen twee keer zo groot als dit jaar.
Desondanks... Heb ik weer mooie materialen ingeslagen...When we walked past the stand of Zijmaakthet, the knitted examples of Joris caught my eye, and it was love at first sight! I have never knitted toys before, so I bought the pattern (and two others...) and a ball of
Schoppel wolle - Zauberbal to get me started.. the pattern calls for circulairneedles and is knitted in one go (no sewing of different parts needed)...

Toen we langs de stand van Zijmaakthet liepen, viel mijn oog op de gebreide voorbeelden van Joris, het was liefde op het eerste gezicht! ik heb nog nooit knuffels gebreid, dus kocht ik het patroon (en twee andere..) en een bal Schoppel wolle - Zauberbal... het patroon is geschreven voor rondbreinaalden en is in een stuk gebreid (niet nodig om achteraf alle onderdelen aan elkaar te naaien)...Also I found some lovely fabrics for doll clothes:

Ook heb ik nog wat lieve stofjes voor poppenkleertjes gevonden:A couple of new magazines (well... not really new, but now issued fully in dutch)

Een paar nieuwe tijdschriften (nou... niet echt nieuw, maar nu volledig in het nederlands uitgebracht)
I actually was on a mission... For a long time I would love to knit an Entrelac Scarf ... but was afraid to start... so... I was on a hunt for yarn to -finally- knit one.
I succeeded, with 6 balls of Mini-Mochi, a SQUARE (!!) circulair needle and a very handy stitch counter click click thingy.

Eigenlijk was ik op een missie... Al een tijdje wil ik een Entrelac Scarf breien... maar durfde er nooit aan te beginnen... dus... was ik op jacht voor garen om er -eindelijk- een te gaan breien.
Ik ben geslaagd, met 6 ballen Mini-Mochi, een VIERKANTE (!!) rondbrei naald en een heel handig steken-teller klik klik dingetje.
Two years ago I found a long wanted yarn made of Musk-Ox down (Qiviut) at the stand of Bart&Francis.
I started making a smokering (which I blogged about here) of the 1 ply lace.
Bart&Francis sell the most wonderful en special yarns, made of practially any fiber that exists.
This time I bought 2 ply Qiviut  - silk mix, to make a slightly thicker scarf. Also I bought camel(!) - silk mix, which is extremely soft! I guess that will end up in a scarf as well... sometime...

Twee jaar geleden vond ik een garen dat ik al heel lang zocht, van Muskus-os onderhaar (Qiviut) op de stand van Bart&Francis. Ik begon aan een 'smokering' (waar ik hier al over schreef) van het 1-draads garen.
Bart&Francis verkopen de meest geweldige en speciale garens, gemaakt van practisch iedere vezel die er bestaat.
Deze keer kocht ik de 2-draads Qiviut - zijde mix, om een iets dikker sjaal te maken. Ook heb ik een garen van Kameel en zijde gekocht, wat zo zacht is! Ik denk dat dat ook in een sjaal verdwijnt... ooit...
After chatting with Francis who was wearing a scarf made of the thin Qiviut which looked (and felt) so soft as it was a bit felted (mistreated he called it) I regained interest in my own project when I got home...

Na te hebben gekletst met Francis, die een sjaaltje droeg gebreid van het dunne Qiviut, dat er zo zacht uitzag (en voelde) omdat het een beetje vervilt (mishandeld noemde hij het) was, had ik eenmaal thuis weer zin om mijn eigen Qiviut projectje op te pakken...

No comments:

Post a Comment