Saturday, November 24, 2012

X-Large DollLast year, my aunt gave me al her doll making supplies, as she was no longer making dolls.
Amongst the stash was a half- finished "Grote-Gijs" which was a kit for making a large chubby boy doll.
Years ago, my mum gave me a "Gijs" kit as well, it was one of the first dolls I made, a chubby boy with spikey hairs that my mum knitted him (as -back then -  I had no clue how to knit)

X- Large pop
Vorig jaar kreeg ik van mijn tante haar popen-maak spullen, omdat zij niet langer poppen meer maakte. Tussen de voorraad zat een half afgemaakte "Grote Gijs", een pakket voor het maken van een bolle jongenspop.
Jaren geleden kreeg ik van mijn moeder ook dit pakket, ik maakte er toen een heel bolle jongenspop van, met stekeltjeshaar dat mijn moeder voor hem breidde (omdat ik - toen - geen idee had hoe ik moest breien)


I wanted to experiment with this doll's face, so I did a small facial reconstruction, in order to make a nose

Ik wilde een beetje experimenteren met het gezichtje van deze pop, dus deed ik een kleine ingreep om een neusje te kunnen maken.Also, I decided that the doll would become a girl:

Ook besloot ik dat de pop een meisje zou worden:


I like the way she turned out, especially her face worked out the way I pictured it, but, I have to admit that I prefer making smaller dolls, so I think this will stay a one-off only..

Ik vind dat ze leuk is geworden, vooral haar gezichtje is geworden zoals ik het voor me zag, maar ik moet toegeven dat ik liever kleinere popjes maak, dus ik denk dat dit een eenmalig is...

Saturday, November 17, 2012

A grey autumn day

Perfect for a woodland walk.

I brought my new (actually second-hand, but new to me) DSLR-camera with me, to get used to it.
Until now almost all photo's on this blog I shot with my iPhone, but no longer!
I have had an SLR camera for years, I took courses in photography and even developed and printed my own B&W's.  But I have not touched my camera for over two years, being unpractical with those 'old fashioned' rolls of film. When a friend offered me to take over his former digital SLR plus extra's, I did not really hestitate...  Here are some of the results of my try-out:

Een grijze herfstdag

Perfect voor een wandeling in het bos.

I had mijn nieuwe (eigenlijk tweede-hands, maar voor mij nieuw) DSLR-camera meegenomen, om er een beetje mee te spelen.
Tot nu toe zijn bijna alle foto's op dit blog gemaakt met mijn iPhone, maar vanaf nu niet meer!
Ik heb al jaren een spiegelreflex camera, heb fotografie cursussen gevolgd en zelfs zelf zwart-wit foto's ontwikkeld en afgedrukt. Maar nu heb ik mijn camera al meer dan twee jaar niet aangeraakt, te onhandig met die 'ouderwetse' foto rolletjes. Toen een vriend mij zijn vorige digitale SLR plus extra's ter overname aanbood, heb ik daar eigenlijk niet over getwijfeld... Hier zijn wat resultaten van mijn testrondje:


PURL; The magic dragonI finished knitting my little magic dragon, designed by Zijmaakthet. I fell in love with the design when I was at the handwerkbeurs some weeks ago. I really enjoyed knitting her. It was quite a challenge for me, as it was the first time knitting a toy. The instructions and photographs in the pattern are really clear and easy to follow. The pattern by Annita wiltschut is absolutely genious! It was amazing to watch "Joris" (name of the pattern) grow into a real toy while knitting, see the head take shape, see shoulders, a tummy and hips grow, fingers, toes...The entire doll is knitted in the round, there is no sewing involved.

PURL (averecht); Het toverdraakje

Ik heb een toverdraakje gebreid! het ontwerp is van Zijmaakthet. tijdens mijn bezoek aan de handwerkbeurs een paar weken geleden, werd ik verliefd op het ontwerp. Ik heb haar met heel veel plezier gebreid. het was weer een uitdaging voor mij, voor het eerst een knuffelbeest te breien.
De instructies en foto's in het patroon zijn heel duidelijk en makkelijk te volgen. Het patroon van Annita wiltschut is echt geniaal! Het was echt geweldig om te zien hoe "Joris" (de naam van het patroon) groeide tot een echte knuffel onder het breien, hoe het hoofdje vorm kreeg, hoe schouders, een buikje, heupen, vingers, tenen groeiden... Het hele beestje is rondgebreid, en er is niets aan elkaar genaaid.
My little dragon is knitted with Schoppel-Wolle "Zauberball" (hence the 'magic' dragon) colour "Blasser Schimmer" . I have knitted her on size 2 needles. She is 32 cm from top to toes.
The "Zauberball" wool (Stärke 6) was a ball of 150 gramms. I have 90 gramms left.

Mijn kleinde draakje is gebreid van Schoppel-Wolle "Zauberball" (vandaar 'tover' draakje) kleur "Blasser Schimmer". Ik heb haar gebreid op naalden maat 2. Ze is 32cm lang, van puntje tot teen.
De "Zauberball" wol (Stärke 6) was een bol van 150 gram. Ik heb nog 90 gram over.
As I really enjoyed knitting this little creature, I am afraid I will be casting on any of the other Zijmaakthet designs very soon...

Omdat ik het erg leuk vond dit beestje te breien, ben ik bang dat ik binnenkort een van de andere Zijmaakthet ontwerpen ga opzetten...


Oh, a free pattern of a small bear by Zijmaakthet can be found on Ravelry
I have to warn you... knitting these creatures can be addicting...
Enjoy!

Oh ja, een gratis patroontje van een klein beertje van Zijmaakthet kan je op Ravelry vinden
Ik moet je waarschuwen... het breien van deze beestjes kan verslavend werken...
Veel plezier!


Sunday, November 4, 2012

Knitting Entrelac

Last week, at the crafts fair, I bought some wool and a new circulair needle to, for the firt time ever, start knitting an entrelac scarf.
I had seen one years ago and really liked it, but I did not understand the technique and thought it was too complicated for me.

Entrelac breien

Vorige week kocht ik op de handwerkbeurs wol en een rond-brei naald om, voor het aller-eerst, en entrelac sjaal te breien.
Jaren geleden zag ik eens zo'n sjaal en ik vond 'm erg leuk, maar, omdat ik de techniek niet begreep dacht ik dat het te ingewikkeld zou zijn voor mij.

TA  - DAH !!!!

I have to tell, it did seem very strange at first... After casting on and knitting the first triangles I thought I completely messed up, but went on and after a while I got it! It is not as diffificult as I thought it would be, but... it is not a quick knit... turning the work A LOT
I use this Ravely pattern. If you want to give it a go, below Youtube turorial gives you a very good explanation of the technique:


Ik moet zeggen, het was erg vreemd in het begin... Na het opzetten en het breien van de eerste driehoekjes dacht ik dat ik de hele boel had verpest, maar ik ging door en na een tijdje had ik het door! Het is niet zo moeilijk als ik dacht, maar.... het breidt niet echt snel, omdat het werk HEEL VAAK gedraaid moet worden
Ik gebruik dit Ravelry patroon. Mocht je het willen proberen, onderstaand Youtube filmpje geeft een heel duidelijke uitleg van de techniek:

Saturday, November 3, 2012

A doll from start to finish

This week I finished a doll I made for a special friend.
When I started the doll, I thought it would be nice to document the progress.

Een pop van begin tot eind

Deze week legde ik de laatste hand aan een pop die ik voor een lieve vriendin heb gemaakt.
Toen ik begon aan deze pop, leek het mij leuk om de voortgang te fotograferen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First of all, I start off with winding wool into a very hard ball, this will become the doll's head.

Als eerste begin ik met het wikkelen van wol tot een harde bal, voor het hoofdje van de pop.
Then, the ball goes into tricot tube, which I bind off very thight

Daarna gaat de bal in tricot buis en bind in het stevig af.After that, I take a very though yarn to make the eye-line and cheeks

Daarna neem ik een heel stevige draad waarmee ik de oog-lijn en wangen maak.


From skin-coloure tricot I sew the part for the head and body and the limbs.

Van huid kleurige tricot naai ik het deel voor het hoofdje en lijfje en de ledematen.


The head is put into the skin coloured tricot and the body and limbs are filled with wool.

Het hoofdje gaat in de heudkleurige tricot en het lijfje en ledematen worden gevuld met wol.
I embroidered the eyes and mouth and sew all parts toghether by hand

Ik heb de oogjes en mond geborduurd en alle delen met de hand aan elkaar genaaid.
Time to make the doll's hair. I crochet a wig from mohair.

Tijd om de pop har haartjes te maken. Ik heb een pruikje gehaakt van mohair.Because this doll will have a special hair-do, I am creating buns by first making 'donuts' from felt and winding the mohair around them.

Omdat deze pop een speciaal kapsel krijgt, maak ik knotjes door eerst 'donuts' van vilt te maken en daar mohair omheen te wikkelen.After sewing the wig and buns on the head, the doll is finished and in need of some underware...

Nadat het pruikje en knotjes op het hoofje zijn genaaid, is het popje klaar en heeft ze ondergoed nodig...By now I think you can tell this is becoming another Japanese-style doll...
So... time to pick out fabrics for the rest of her clothes. For her 'yukata' I am using original Japanese fabric (actually a cloth napkin)

Ondertussen is al een beetje te zien dat dit weer een popje in Japanse stijl wordt....
Dus... tijd om stofjes vor haar kleertjes te zoeken. Voor haar 'Yukata' gebruik ik een echt japans stofje (eigenlijk een stoffen servet)... And here she is!

... En daar is ze dan!