Sunday, December 28, 2014

my first...


I have crocheted a Lalylala!

It took me weeks (or.. rather: months) to complete, but finally, there she is.
The pattern is designed by Lydia Tresselt; and is called "Bear Bina"
I used Lamy "Rio" cotton and used a 2,5mm hook.
Isn't she cute?Ik heb een Lalylala gehaakt!

Het kostte me weken (of... eigenlijk maanden) haar af te krijgen, maar hier is ze dan.
Het patroon is ontworpen door Lydia Tresselt; deze heet "Bear Bina"
Ik gebruikte Lamy "Rio"katoen en een haaknaald van 2,5 mm.
Is ze niet schattig?Monday, December 15, 2014

Catching up 3: Minibreak and bake

Two weeks ago, I spend two days in a cabin near the dutch coast.
On friday evening we celebrated the tradition of “Sinterklaas”  including unexpected gifts, typical treats and “sinterklaas” related films.

Twee weken geleden was ik een weekendje weg; naar een huisje aan de kust voor twee dagen.
Op vrijdag avond vierden we Sinterklaas, kompleet met onverwachte kadootjes, pepernoten, chocoladeletters en marsepein en Sinterklaas films.The next day we followed a very nice breadbaking workshop at B&B Hoeve Te Gast. Baker Nico Botman taught me and 7 fellow ‘baking students” how to make delicious breads, cookies and various other delicious bakes.
The workshop was very well organised and included a lunch with homemade bread and jam in the farmhouse's country kitchen (heated by an AGA, which I instantly fell in love with). We left with a bag filled to the rim with our creations.
De volgende dag volgde ik een leuke broodbak workshop bij Bed & Breakfast ‘Hoeve te gast’ . Bakker Nico Botman leerde mij en 7 mede- broodbakkers hoe lekker brood, koekjes, uienbrood, kerststol, gevuld speculaas en zoute koekjes te bakken. De workshop was erg gtoed georganiseerd, inclusief een lunch met huisgemaakt brood en jam in de keuken van de boerderij (verwarmd door een AGA, waar ik op slag verliefd op werd).Day two went for a long and brisk walk through dunes, woods, on the newly fortified dyke and on a stormy beach, to compensate all the eating I had done..
Tired, with a round belly and very relaxed I returned home.
Dag twee werd een stevige en lange wandeling door de duinen, bossen, op de pas versterkte Hondsbossche zeewering en op een stormachtig strand, om al het ‘vreten' een beetje te compenseren.


Moe, volgegeten en lekker ontspannen ging ik weer terug naar huis.


Sunday, December 14, 2014

Catching up 2: wool matters

Last October the “Breidagen” were held in Zwolle. A little bit disappointed Bart & Francis were not present this time, mum and I still went and… did good business..

Afgelopen oktober werden Breidagen gehouden in Zwolle. Een beetje telerugesteld dat Bart & Francis niet deelnamen, togen mams en ik toch naar Zwolle… en deden goede zaken…I bought myself 16 colours of stylecraft; I started to crochet a “Lucy Blanket”… inspired by the ripple blanket by Lucy from Attic24.

Zo kocht ik 16 kleuren stylacraft; Ik ben ben begonnen met het haken van een  “Lucy Blanket”, geinspireerd op de ‘ripple blanket’ van Attic24I also bought two different coils of “limited by Wolcafe” , and two balls of Noro Tayo, of which I, again, started to knit a shawl, this time I am following the "Frangiflutti"pattern of Edith Filzhof


Ook kocht ik twee verschillende klossen “limited by wolcafe” en twee ballen Noro Tayo, waar ik, wederom, een sjaal van aan het breien ben, dit keer wordt het de "Frangiflutti"van Edith FilzhofWednesday, December 10, 2014

Catching up 1: Chutney

Time to catch up!

Last October I followed a workshop in jam- and chutney making with Kitty Penninga.
I met Kitty last spring on the spring-fair at the Olmenhorst where she was selling her home made and sugarfree jams and chutney’s. Back then I stocked up on deliciousness’s and bought her recipe booklet as well. I gave sugerfree jam making a try with one of my bramble jam batches I made last autumn. For conservation Kitty uses honey, for thickening she uses pectin powder, sometimes dissolved in a small splash of liquor..

In oktober volgde ik een workshop jam- en chutney maken bij Kitty Penninga
Kitty stond afgelopen voorjaar op de voorjaarsfair bij de olmenhorst, waar ze haar zelfgemaakte en suikervrije jams en chutneys verkocht. Ik sloeg aardig wat zaligheden in en kocht ook haar recepten boekje. Zelf maakte ik later suikervrije bramenjam. Voor het conserveren gebruikt Kitty Honing en voor het geleren gerbruikt zij pectine poeder, soms opgelost in een beetje drank..As I never made chutneys before, I wanted to learn all about it during a workshop.
During the workshop in a professional kitchen we made clementine-jam, quince-jam, cooking pear-chutney and pumpkin-chutney. We had a lot of fun working on the products and the results were delicious. Afterwards I went home heavily stocked: I can really recommend Kitty’s (…) workshops.

Ik had nooit chutney gemaakt, daar wilde ik het fijne van leren tijdens een workshop.
In de workshop, in een proffesionele keuken, maakten we mandarijnen-jam, kweeperen-jam, stoofperen-chutney en pompoen-chutney. Het was erg leuk om te doen en de resultaten waren heerlijk. Na afloop keerde ik volgeladen huiswaards: echt een aanrader, zo’n workshop bij Kitty!In a magazine I found a recipe for carrotchutney, and.. coincidentally I still had some wintercarrots at the allotment
we harvested on a rainy Saturday afternoon. At home I scrubbed them vigorously and grated them in the magimix.
I altered the recipe and replaced sugar with honey. The results ? Delicious! (and free orange hands..)

In de buitenleven vond ik een recept voor wortelchutney en… toevallig had ik nog winterpenen staan in mijn volkstuin. Deze hebben we op een regenachtige zaterdag middag gerooid. Thuis heb ik ze goed geschrobt en ze geraspt in de Magimix. Ik heb het recept een beetje aangepast en de suiker vervangen door honing. Het resultaat? Heerlijk! (en gratis oranje handen….)


Sunday, November 9, 2014

Race Bling

Tadah!
With help from my dad, sawing a muliply plank for me, some hooks and blackboard paint, I made this race-bib-and-medal-display!

Mijn vader zaagde de plaat multiplex, een paar haakjes en een restje schoolbord verf erop en klaar is de startnummer-medaille-hanger

Sunday, October 12, 2014

Low budget kitchen make over

My kitchen was already in my house when I moved in. There is absolutely nothing wrong with it; plenty of storage space, plenty of worktops, but... it was a bit dull...
There was something about the door pulls that I disliked, so for quite some time I was on the lookout for new ones. I needed 15 of them, and I was not planning on spending a lot of money on them, as it was just going to be a cosmetic improvement.Then I found a lot second-hand on Marktplaats a couple of weeks ago!

Mijn keuken zat al in mijn huis toen ik het kocht. Helemaal niks mis mee; genoeg kastjes en werkbladen, maar.. het was een beetje saai...
Iets in de deurgreepjes stond me tegen, dus ik was al een tijdje op zoek naar nieuwe, ik had er 15 nodig , en  wilde er niet veel geld aan spenderen. Toen vond ik een heel stel tweedehands  op Marktplaats een paar weken geleden!

Getting inspired by photographs of kitchens on Pinterest, I decided to paint the walls of the kitchen in a warm grey.... but which warm grey? So I went to the local DIY store to pick up some colour swatches, which I stuck on the wall for a while.

Op Pinterest deed ik inspiratie op, Ik besloot dat de muren warm grijs moesten worden... maar welke warm grijs? Dus op naar de lokale Doehetzelf gigant en wat kleurstalen gehaald, die ik een tijdje aan de muur heb gehangen.


Once I decided on the colour, it took me two full days decorating:

Eenmaal de kleur gekozen, ben ik twee dagen met schilderen bezig geweest:

Before


After

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

Saturday, September 20, 2014

mini doll


Three weeks ago I enjoyed another dollmaking course with Ineke Gray. After following a course for the 40 cm doll and a course to make the 30 cm doll, I made a 20 cm doll this time.

The course was one full day in which we made the doll and started on her outfit. Finishing the outfit was my 'homework"which I now finished...

Drie weken geleden heb ik weer een cursus bij Ineke Gray gevolgd. Na de cursus voor de  40 cm pop en de 30 cm, maakte ik deze keer een popje van 20 cm.

De cursus duurde een volle dag waarin we het popje maakten en een begin aan haar garderobe. De kleertjes  afmaken werd het 'huiswerk", en dat is inmiddels af!Friday, September 12, 2014

I thought they said 'Rum!'


I did it again! I ran another 10k race!!

Ik heb weer een 10km loop gelopen!!
And the keepsake's that come with it..
..what to do with those? Put them in some drawer to forget about? That would be a shame, as I am kind of proud of the accomplishments...
..and then I came across this on Pinterest!


En de aandenkens die daar bij horen..
...wat daarmee te doen? In een of andere la leggen om ze vervolgens te vergeten? Dat vind ik een beetje zonde, want ik ben best trots op wat ik heb bereikt...
...en toen kwam ik deze tegen op Pinterest!
So, guess what my next crafting project will be..

Dus, 3 keer raden wat mijn volgende project wordt...Sunday, August 17, 2014

Goodbye Summer

This afternoon I was changing my thin summer duvet for the thicker one, while it was raining cats and dogs outside. Summer seems to have ended. What is that, with 'time' lately? It goes by so very quickly, as if someone has hit the fast forward button (well, except for weekdays between 9 and 5 that is...).

I have enjoyed a lovely summer, have been quite busy with all sorts of things; time to catch up!

I was off for two weeks in july, which were very well spent...


Vanmiddag was ik mijn dunne dekbed aan het omruilen voor het dikkere terwijl het buiten keihard regende.... de zomer lijkt voorbij. Wat is dat toch met 'tijd' tegenwoordig? Het gaat zo snel voorbij, alsof iemand de doorspoel-knop heeft ingedrukt (nou ja, behalve door de weeks tussen 9 en 5 dan...)

Ik heb genoten van deze zomer, ben druk geweest met van alles en nog wat, tijd om bij te praten!

In juli was ik twee weken vrij, en die heb ik goed gespendeerd..Went to the beach

Naar het strand geweest


not just worked in the allotment; but had some time to just sit and enjoy it too!

Niet alleen in de volkstuin gewerkt, maar  ook lekker zitten genieten!


Making Loom bracelets (yep... me too)

Loom armbandjes maken (yep... ik ook)

 


Enjoyed great food (and drinks..)

Genoten van heerlijk eten (en drinken...)Participated in my first 10k run and finished it in a repectable time ...

Meegedaan aan mijn eerste 10km loop en gefinished in een respektabele tijd...
Harvested summer fruits from the allotment, and made them into jam

Zomerfruit geoogst  in de volkstuin, en er jam van gemaakt
 

Retired my car and replaced it with a younger, economical and less poluting one

Mijn auto met pensioen gestuurd en vervangen door een jonger, zuiniger en mileuvriendelijker exemplaar

Hard work at the allot paid off

Hard werk op de volkstuin werd beloond
 
Furthermore I did some knitting, but too slow to show the results..
And, ofcourse,  read some books on the e-reader which I am still very fond of..

That's it for now, I hope I can show you my current knitting project soon!


Verder heb ik nog wat gebreid, maar te langzaam om resultaat te laten zien..
En, natuurlijk, wat boeken gelezen op de e-reader, waar ik nog steeds gek op ben..

Dat was het voor nu, ik hoop dat ik je snel mijn huidige brei projectje kan showen!