Saturday, January 14, 2012

What's hiding in the knitting basket


Work in progress, projects I tend to finish before this winter ends..

Werk in uitvoering, projectjes waarvan ik hoop ze nog af te maken voordat deze winter voorbij is...


The legwarmers I started on a year ago! I am knitting them two-at-the time on circular needles, as I severely suffer "second sock syndrome",which means that after finishing a first sock, I struggle on getting the second one done (bored by the wool? bored by the pattern? itching to get something new started? I don't know). I DO like my socks to become a pair, so this method really works for me.

De beenwarmers waar ik een jaar geleden aan begonnen ben. Ik brei er twee tegelijkertijd op rondbrei naalden. Dit omdat ik last heb van een ernstige vorm van "tweede sok syndroom", ik heb altijd moeite om na een eerste sok, de tweede sok af te maken (verveeld door de wol? verveeld door het patroon? kriebels om aan iets nieuws te beginnen? Ik weet het niet). Ik vind het wel fijn als mijn sokken een paar vormen, dus deze methode werkt heel goed voor mij.


A pair of socks I started on, uhmm... I think about 8 months ago. The most challenging part (the heel) already finished, it is just a matter of knit 2 purl 2 rib al the way up until the wool runs out...

Een paar sokken waar ik eeeh... een maand of 8 geleden aan begonnen ben. Het meest uitdagende deel (de hiel) is gedaan, het is nu alleen nog een kwestie van 2 recht 2 averecht de boord omhoog breien, tot dat de wol opraakt...A crochet project! Strarted this summer, should become a mini-granny square pillow matching the 'Alfhild Fagel' IKEA pillow and beachy stripey upholstery of the old 'smoking chair' in the living room.

Een haak projectje! Afgelopen zomer aan begonnen, zou een mini -granny square kussentje worden, bijpassend bij het 'Alfhild Fagel' IKEA kussen en strandachige bekleding van de oude 'rookstoel' in de woonkamer.


A little doll dress for one of the dolls I make, going in the round on circular needles in stockinnette stitch!

Een klein poppenjurkje voor een van de poppen die ik zelf maak, rondgebreid in rechte steken!And last but not least:
This is a special project to me, knitted from 'Qiviut' which is the winter under-wool of Muskox, a buffalo-type animal that lives in the (north) polar region and has been roaming our earth since the ice age! This wool is said to be one of the warmest natural fibres in the world! It's eight times warmer and lighter that sheep-wool. It's really soft and does not itch at all. I am making a 'Nachaq' or 'Smokering',  'Nachaq' means hat or hood in eskimo language, it is a seamless tubular cowl which can worn around the neck, or pulled up around the head. It is called smokering because of the thin and airy fabric, wearing it would seem like wearing a ring of smoke.. Traditionally every eskimo village used their own pattern to knit the smokering. I am knitting a very easy and short-repeats pattern.

Dit is een speciaal projectje voor mij, gebreid van 'Qiviut', de winter onder-wol van Muskus Os, een buffel achtig dier dat voornamelijk leeft in de (noord) pool regionen en dat al op deze aarde rondloopt sinds de ijstijd! Van deze wol wordt gezegd dat dit een van 's-wereld's warmste natuurlijke vezels is! Het is acht keer warmer en lichter dan schapenwol. Het is heel zacht en kriebelt niet. Ik ben er een 'Nachaq' of 'Smokering' van aan het breien. 'Nachaq' betekend muts of hoed in Eskimo taal, het is een naadloze rondgebreide col die om de nek of opgetroken om het hoofd gedragen wordt. Het word smokering (rookring) genoemd vanwege het lichte en luchtige materiaal. Het dragen van de smokering zou zijn alsof men een ring van rook om de nek had. Traditioneel heeft ieder Eskimo dorp haar eigen patroon om de Smokering te breien. Ik brei deze in een simpel en snel herhalend patroon.Muskox / Muskus Os
Why is this a special project to me?
In 2002 I made a wonderful round trip through Alaska, which turned out for me to be the experience of a lifetime. In Anchorage I visited Oomingmak a Muskox producers' cooperative. By that time I was not into knitting at all and all wool I knew came from sheep. The products they sold in the store were so incredibly soft and beautifully made, but I just could not afford any of it (qiviut items are quite expensive - but well worth it!). In 2006 I was back in Alaska and seriously doubted to at least buy some skeins of Quviut (just discovered knitting by then) But I did not..
The Qiviut was always in the back of my mind, and when I went to a crafts-fair in Holland and discovered the stand of the Belgian Bart & Francis my heart skipped a beat and a small yell escaped my mouth...
I stashed 3 spools of very thin Qiviut-Silk mix and started knitting a cowl, and frogged it. Strated to knit a Scarf, and frogged it. A Nachak it had to be.

Waarom is dit projectje speciaal voor mij?
In 2002 Heb ik een prachtige rondreis door Alaska gemaakt, de reis heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. In Anchorage bezocht ik Oomingmak een Muskus-os producenten co-operatief. Toentertijd was ik helemaal nog niet bezig met breien en wol zoals ik dat kende, kwam van een schaap. De producten die ze daar verkochten waren ongelooflijk zacht en ontzettend mooi gemaakt, maar ik kon me op dat moment niets daarvan veroorloven. (Qiviut kleding is best duur, terecht). In 2006 was ik terug in Alaska en heb ik serieus overwogen Qiviut wol mee te brengen naar Nederland  (op dat moment had ik net het breien ontdekt) Ik heb het toen niet gedaan...
Toch speelde de Qiviut wol steeds in mijn achterhoofd, en toen ik op een handwerkbeurs in Nederland de stand van de Belgische Bart & Francis ontdekte, maakte mijn hart een sprongetje en onstnapte mij een klein gilletje...
Dus sloeg ik drie spoelen superdunne Qiviut-Zijde mix in en begon ik een col te breien en die haalde ik weer uit, toen begon ik aan een Sjaal, en die haalde ik ook weer uit. Een Nachak moest het worden.

No comments:

Post a Comment